H-LEAGUE

백두산

팀 상세 정보

상세 정보 테이블
지점 안산 고잔점
팀분류 성인부
팀관리자 신유호
팀유니폼 홈 : 네이비 / 블랙 / 화이트
원정 : 화이트 / 블랙 / 화이트
LEAGUE SCHEDULE 테이블
H-LEAGUE
09.29(일) 09:30B구장
B구장
1 : 4 경기정보
H-LEAGUE
09.29(일) 10:15A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
7 : 1 경기정보
H-LEAGUE
10.13(일) 11:00B구장
B구장
2 : 0 경기정보
H-LEAGUE
10.13(일) 12:30A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
7 : 1 경기정보
H-LEAGUE
10.27(일) 11:45A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
1 : 5 경기정보
H-LEAGUE
10.27(일) 12:30B구장
B구장
3 : 8 경기정보
H-LEAGUE
11.03(일) 09:30A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
3 : 0 경기정보
H-LEAGUE
11.03(일) 11:00B구장
B구장
0 : 5 경기정보
H-LEAGUE
11.17(일) 11:00A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
2 : 2 경기정보
H-CUP
12.07(토) 12:00AIA Vitality Arena (A구장)
AIA Vitality Arena (A구장)
1 : 1 경기정보
H-CUP
12.07(토) 14:00B구장
B구장
1 : 2 경기정보
H-CUP
12.07(토) 15:45B구장
B구장
0 : 1 경기정보