H-LEAGUE

FC B-BOY (에프씨비보이)

팀 상세 정보

상세 정보 테이블
지점 안산 고잔점
팀분류 성인부
팀관리자 배상석
팀유니폼 홈 : 검정 / 없음 / 없음
원정 : 검정 / 없음 / 없음
LEAGUE SCHEDULE 테이블
H-LEAGUE
10.15(월) 21:30A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
6 : 2 경기정보
H-LEAGUE
10.15(월) 22:15B구장
B구장
3 : 6 경기정보
H-LEAGUE
10.29(월) 21:30A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
2 : 1 경기정보
H-LEAGUE
10.29(월) 22:15A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
0 : 2 경기정보
H-LEAGUE
11.05(월) 20:45A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
5 : 0 경기정보
H-LEAGUE
11.05(월) 22:15B구장
B구장
4 : 0 경기정보
H-LEAGUE
11.19(월) 20:45A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
3 : 1 경기정보
H-LEAGUE
11.19(월) 22:15A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
1 : 5 경기정보
H-LEAGUE
11.26(월) 21:30A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
4 : 10 경기정보
H-LEAGUE
11.26(월) 22:15B구장
B구장
5 : 3 경기정보