H-CUP

FC십중팔구

팀 상세 정보

상세 정보 테이블
지점 동대문점
팀분류 성인부
팀관리자 에제르지점 김영민MP
팀유니폼 홈 : 노랑 / 검정 / 흰색
원정 : 노랑 / 검정 / 흰색
LEAGUE SCHEDULE 테이블
H-LEAGUE
10.27(토) 18:00A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
2 : 1 경기정보
H-LEAGUE
10.27(토) 19:00A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
0 : 3 경기정보
H-LEAGUE
11.03(토) 18:00A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
1 : 2 경기정보
H-LEAGUE
11.03(토) 19:00B구장
B구장
9 : 0 경기정보
H-LEAGUE
11.03(토) 20:00A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
0 : 6 경기정보
H-LEAGUE
11.03(토) 21:00B구장
B구장
0 : 9 경기정보
H-LEAGUE
11.17(토) 18:00A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
7 : 2 경기정보
H-LEAGUE
11.17(토) 20:00A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
5 : 1 경기정보
H-LEAGUE
11.17(토) 21:00B구장
B구장
9 : 0 경기정보
H-LEAGUE
11.24(토) 12:30B구장
B구장
9 : 0 경기정보