H-LEAGUE

싸프

팀 상세 정보

상세 정보 테이블
지점 부산 가야점
팀분류 성인부
팀관리자 박상용
팀유니폼 홈 : 흰색 / 흰색 / 흰색
원정 : 검은색 / 검은색 / 흰색
LEAGUE SCHEDULE 테이블
H-LEAGUE
10.12(금) 20:30B구장 (AIA Vitality Arena)
B구장 (AIA Vitality Arena)
4 : 0 경기정보
H-LEAGUE
10.26(금) 20:30A구장
A구장
0 : 9 경기정보
H-LEAGUE
10.26(금) 21:15B구장 (AIA Vitality Arena)
B구장 (AIA Vitality Arena)
4 : 3 경기정보
H-LEAGUE
11.09(금) 21:15B구장 (AIA Vitality Arena)
B구장 (AIA Vitality Arena)
0 : 9 경기정보
H-LEAGUE
11.09(금) 22:00A구장
A구장
2 : 1 경기정보
H-LEAGUE
11.16(금) 22:00B구장 (AIA Vitality Arena)
B구장 (AIA Vitality Arena)
1 : 1 경기정보
H-CUP
12.02(일) 10:30B구장
B구장
0 : 0 경기정보
H-CUP
12.02(일) 12:45A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
1 : 0 경기정보
H-CUP
12.02(일) 13:30A구장 (AIA Vitality Arena)
A구장 (AIA Vitality Arena)
1 : 1 경기정보
H-CUP
12.02(일) 15:00B구장
B구장
0 : 0 경기정보